Adatvédelmi nyilatkozat
Adatkezelési tudnivalók:
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, valamint vásárlási ajánlatok megküldése céljából, tároljuk. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek (1992. évi LXIII. tv.) megfelelően járunk el, azt harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatokat biztonságos körülmények között tároljuk, azokhoz más nem férhet hozzá, és kizárólag a termék(ek) kézbesítéséhez, és számlakészítéshez használjuk. Hírlevelet abban az esetben küldünk, ha ezt Ön kifejezetten kéri. A hírlevélről bármikor le tud iratkozni a webáruházba történő bejelentkezése után. Ha bármilyen kérdése van, azt e-mailben felteheti a Kapcsolat linkre kattintva.
Adatkezelési nyilatkozat

Tóth Balázs EV (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa
üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban
előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok
figyelembevételével és betartásával járunk el.
· Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. Törvény;
· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;
· Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a fashionbistro.eu webáruházból rendelt termék megrendelése
során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes
adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából
nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal
közvetítésével.
A fashionbistro.eu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is
megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen
jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez
kötelezően előírt adatait kezelje.
ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos
információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@fashionbistro.eu
Postai úton: Tóth Balázs EV, 1043 Budapest, Berda József utca 16. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.
A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása
az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait
csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a
szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. §
alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem
vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező

adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.